Щанд


Музеят разполага с информационен павилион и книжен търговски щанд.


Търговски щанд

Предмети с търговско предназначение
Ритон от Панагюрското златно съкровище - Глава на Амазонка - 815 лв.   Ритон от Панагюрското златно съкровище - Глава на Амазонка с шлем - 1015 лв.

 Ритон от Панагюрското златно съкровище -  
 Протоме на елен - 1015.00 лв.
 
Ритон от Панагюрското златно съкровище
 Протоме на козел - 1015.00 лв.                      Фиала от Панагюрското златно съкровище - 415.00 лв.                
 ​Маска на Терес - 415 лв.


Античното въоръжение: Каталог към изложба "От камъка до барута" от сбирка "Ватеви" (бълг. ез) - 120 лв. Стоян Попов, Боздуганите от днешните български земи: Каталог към колекция от сбирка "Ватеви" (бълг. ез.) - 120 лв.


Stoyan Popov, The maces from the present Bulgarian lands: Каталог към колекция от сбирка "Ватеви" (англ. ез.) - 240 лв.


Среща с египетски жрец: Каталог към изложба, Лувър, Франция, 2015 г. (бълг. ез. и фр. ез.) - 10 лв.Съкровища от гръцките музеи. Непреходен отпечатък на времето: Каталог към изложба, Гърция, 2013 г. (бълг. ез. и англ. ез.) - 15 лв.
Д. Пампулов: Димитър Казаков - Нерон, (бълг. ез.) - 15.90 лв.


Годишник на Регионален Археологически музей - Пловдив, т. XII, 2014 + CD
(бълг. ез., резюмета на англ. ез.) - 30 лв.
 Старият град Пловдив -
 двуезичен пътеводител (бълг. ез.-рус. ез.) - 6.00 лв.
Вълчитрънско златно съкровище:
Брошура с описание на предметите, 2011 - 2.00 лв.
 Панагюрското златно съкровище:
 Брошура с описание на предметите, 2011 - 3.00 лв.

 Археологически музей-Пловдив:
 Брошура за историята на музея, 2010 г. - 3.00 лв.
 
 Archeological Museum - Plovdiv:
 Booklet for museum's history, 2010 - 3.00 лв.


  Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив, том XI, 2009
(бълг., резюмета – англ.). - 20 лв. 
 К. А. Кисьов: Погребални практики в Родопите (края на II – I хил. пр. Хр.), Дисертация (София - 1993 г.), Пловдив 2009 (бълг.). – 20 лв.
К. Кисьов: Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на р. Стряма през втората половина на I хил. пр. Хр., София 2004, 
(бълг. ез). – 20 лв. 

Годишник на Археологически музей - Пловдив, Посветен на ст. н. с. Лилия Ботушарова по случай 80 годишнината, т. IХ/2, 2004 (бълг., резюмета – англ.). - 12 лв. 

Годишник на Археологически музей - Пловдив, Съдържа статии от Научна конференция – 100 години Петър Детев "Праисторически култури в басейна на р. Марица и връзките им със съседните райони", т. IХ/1, 2002 (бълг., резюмета – англ.). - 8 лв. 

Годишник на Археологически музей - Пловдив, т. Х, 2001 (бълг., резюмета – англ. и френ.). - 8 лв.К. Кисьов / И. Прокопов / К. Дочев: Нумизматичното богатство на Археологически музей – Пловдив, София 1998, (бълг. – англ.). - 10 лв.Годишник на Археологически музей - Пловдив, т. VIII, 1997 (бълг., резюмета – френ.). - 5 лв. PULPUDEVA, Semaines philippopolitaines de l`histoire et de la culture Thrace, Plovdiv 10 – 22 Octobre 1986, т. 6, Sofia 1993. - 10 лв.