Щанд

Годишник на Археологически музей - Пловдив, т. Х, 2001 (бълг., резюмета – англ. и френ.).