Щанд

Годишник на Археологически музей - Пловдив, том IХ/2, 2004

Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на ст. н. с. Лилия Ботушарова

Година на издаване: 2004
Цена: 12 лв.

Език: български език, с резюмета на английски език