План за ориентация в музея
ЗАЛА І и ІІ
РЕГИОНЪТ НА ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПРАИСТОРИЯТА
Видове оръдия на труда, инструменти и техники за обработка на камък, глина, кост, дърво и метал, свързани с праисторическите култури в Пловдивска област от периода VІ – ІІІ хил. пр. Хр. Колекция от глинени съдове и идолна пластика от новокаменната и каменно-медната епоха.

ЗАЛА ІІ А
РАННОТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
Колекции от глинени съдове, накити и оръжия, свързани с културата на тракийските племена от периода ХVІ – VІ в. пр. Хр.

ЗАЛА ІІІ
ИСТОРИЯ НА МУЗЕЯ

Документи, фотоси и експонати, свързани с историята на музея, автентични стенописи от музейната сграда, строена през 1885 г., както и част от нумизматичната колекция, включваща гръцки, тракийски, македонски, римски, византийски и български монети от периода V в. пр. Хр. – ХІХ в.

ЗАЛА ІV
РЕГИОНЪТ НА ПЛОВДИВ ПРЕЗ КЛАСИЧЕСКИЯ И ЕЛИНИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД. 
ТРАКИЙСКИЯТ НЕКРОПОЛ ДО ДУВАНЛИЙ И ЧЕРНОЗЕМ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Находки от тракийски могилни  гробници от периода V – І в. пр. Хр., колекция  златни и сребърни съдове и накити, въоръжение, атическа керамика. 
Съкровището от Панагюрище  – луксозен трапезен сервиз, състоящ се от девет различни по форма златни съда, с общо тегло 6 килограма и 164 грама. 

ЗАЛА V
МОНЕТИТЕ НА ФИЛИПОПОЛ
Домонетни форми и колекция от монети, свързани с монетосеченето и търговските връзки на Филипопол в периода VІ в. пр. Хр. – ХІV в. сл. Хр.

ЗАЛА VІ
АНТИЧНИЯТ ФИЛИПОПОЛ
Архитектура, скулптура, мозайки, каменна и бронзова пластика от античния Филипопол в периода  ІІІ в. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр., разкрити при спасителни разкопки в съвременния град.

ЗАЛА VІІ
ПЛОВДИВ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
Находки, свързани с бита, занаятите, въоръжението, религията, архитектурата и търговските връзки на Пловдив и региона през Средновековието.