Щанд

Годишник на Археологически музей - Пловдив, т. VIII, 1997 (бълг., резюмета – френ.).