Библиотека

    "Харните книги са скривалище на харни думи, на хубави чувства, колчимъ си ги смисли человекъ. Книгите са най-трайното отъ произведенията на человеческий духъ. Времято не може да стори никаква пакостъ на великите мисли."
                                                                                                                Йоаким Груев, окт. 1879 г.    


    Регионален Археологически музей – Пловдив разполага с богата библиотека (13 000 екземпляра, включително и собствени издания), чиято сбирка води началото си от 1879 г., когато се учредява и самият музей. В "Рапортъ предъ Негово Сиятелство Главний Управител" за организирaне на учебното дело в областта за 1881-1882 г. Йоаким Груев, първият директор на Дирекцията на народното просвещение, пише: "Още отъ началото на настоящето управление Дирекцията почна да полага основи на една областна библиотека и музей, тая библиотека какъ се сдоби съ едно скромно количество книги презъ заминалото лято, тури се на едно особно управлeние." За пръв уредник на книгите и старините в книгохранилището на Дирекцията е назначен Иван Добровски, който през 1882 г. написва "Правилник" на Областната Библиотека.
До 1944 г. Археологическият музей и днешната Народна библиотека „Иван Вазов”  са представлявали една институция с обща библиотечна колекция. Едва от лятото на 1945 г. може да се каже, че Библиотеката на музея съществува самостоятелно, тъй като от 12 юни 1945 г. датира първата инвентарна книга. Днес носи името Библиотека "Борис Дякович" (Директор на Библиотеката в периода от 1 април 1901 г. - 12 февруари 1932 г.).

Едни от научните поредици, обособили началния фонд, са „Revue archéologique” (от 1910 г.), „The annual of the British school of Athens” (от 1921-23 г. до днес), „Советская археология”, „Краткие сообщения”, „Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts” (от 1912 г. до днес), и др. От българските издания са Годишниците на библиотеката и музея (от 1904 до 1941 г.), създадени от Борис Дякович . След 1945 г. излиза като "Годишник на Народния археологически музей - Пловдив".