Издания на музея

Регионален Археологически музей - Пловдив притежава свое научно издание, което поради факта, че институцията отначало е съществувала съвместно с Пловдивската библиотека „Иван Вазов” е било първоначално под надслов „Годишник на Народната библиотека и музей в Пловдив”. След отделянето на Музея през 1945 г. като самостоятелна институция научното списание е издавано под надслов „Годишник на Народния археологически музей – Пловдив”, а след 1997 г. се казва „Годишник на Археологически музей – Пловдив”

Годишник на Регионален Археологически музей - Пловдив, т. XII, 2014 + CD
(бълг. ез., резюмета на англ. ез.)      Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив, том XI, 2009
(бълг., резюмета – англ.).Годишник на Археологически музей - Пловдив, т. Х, 2001, (бълг., резюмета – англ. и френ.). Годишник на Археологически музей - Пловдив, Посветен на ст. н. с. Лилия Ботушарова по случай 80- годишнината, т. IХ/2, 2004, (бълг., резюмета – англ.). 


Годишник на Археологически музей - Пловдив, Съдържа статии от Научна конференция – 100 години Петър Детев „Праисторически култури в басейна на р. Марица и връзките им със съседните райони”, т. IХ/1, 2002, (бълг., резюмета – англ.).

Годишник на Археологически музей - Пловдив, т. VIII, 1997, (бълг., резюмета – френ.).Панагюрското златно съкровище : Брошура с описание на предметите, 2011
The Panagyurischte Gold Treasure : Booklet with descriptions of the vessels, 2011 Археологически музей-Пловдив: Брошура за историята на музея, 2010 г.
Archeological Museum - Plovdiv: Booklet for museum's history, 2010.Кисьов, Костадин Атанасов. Погребални практики в Родопите (края на II – I хил. пр. Хр.), Дисертация (София - 1993 г.), Пловдив 2009, (бълг.).Кесякова, Е. и Д. Райчев. Филипопол (Албум), Пловдив 2008, (бълг.).
Kessiakova, Е. and D. Raichev. Philippopol (Album), Plovdiv 2008, (англ.).
Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в Община Калояново, Пловдив 2005, (бълг. – англ.).Кисьов, К. Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на р. Стряма през втората половина на I хил. пр. Хр., София 2004, (бълг.).Кисьов, К. ГИД - Наследството на Тракийските владетели в Пловдивски регион, Пътеводител, Пловдив 2004, (бълг. – англ.).Кисьов, К., И. Прокопов и К. Дочев. Нумизматичното богатство на Археологически музей – Пловдив, София 1998, (бълг. – англ.). PULPUDEVA, Semaines philippopolitaines de l`histoire et de la culture Thrace, Plovdiv 10 – 22 Octobre 1986, т. 6, Sofia 1993. Сто [100] години Народен археологически музей Пловдив: Юбилеен сборник,
ІІ Материали от научната сесия 20 октомври 1982, Пловдив 1985.