Книгообмен

    След 1962 г. Библиотеката към музея започва да поддържа книгообмен предимно с държави от Европа, при което сбирката й се обогатява с издания на едни от най-големите научни институти на Стария континент, като: „Sbornik” на музея в Прага (Чехия), „Byzantinoslavica”, „Slovenská archeológia”, „Communicationes Archaeologicae Hungariae”, „Старинар” (на Археологически институт – Белград, Сърбия), „Dacia” и „Thraco – Dacica” (на Academia Română, Institutul de Archeologie в Букурещ, Румъния), „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung” („Bullettino dell instituto archeologico germanico, Sezione romana”). От Römisch – Germanisches – Zentralmuseum в Mainz (Германия) се получават известните поредици „Archäologisches Korrespondenzblatt (Urgeschichte – Römerzeit – Frühmittelalter)” и „Bericht der romisch-germanischen Commission”. На това място трябва да бъде споменат книгообменът със Залцбург и Линц (Австрия), както и сътрудничеството с Киев (Украйна), от които Библиотеката съответно получава „Saalzburg Jahrbuch” и „Археологiя”, но също така и редица монографии. Научното списание „Dumbarton Oaks Papers” от Вашингтон (USA), издавано под попечителството на Университета в Харвард, е също в списъка с реномираните периодични издания на Библиотеката към музея.

 

    От българската периодика Библиотеката разполага с пълната поредица на едни от най-известните научни издания в областта на археологията. Това са: списание „Археология” (от 1959 г. до днес), „Archaeologia Bulgarica” (от 1997 г. до днес), „Известия на Археологическия институт” при Българската академия на науките, „Годишник на Археологическия музей в София”, „Музеи и Паметници на културата”, „Известия за музеите от Югоизточна България”, „Numizmatika”. Но също така Библиотеката към музея притежава редица други научни издания и монографии на бележити български учени в областта на археологията.