Правилник

П Р А В И Л Н И К

 за обслужване на читателите в Библиотека „Борис Дякович”

към Регионален археологически музей - Пловдив


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
Настоящият правилник урежда взаимоотношенията на библиотека „Борис Дякович” към РАМ - Пловдив с читателите, ползващи нейния фонд.
Чл. 2. При записване гражданите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели.
Чл. 3. При неспазване на Правилника в зависимост от нарушенията, читателят се лишава от правото да ползва библиотеката в срок от 3 до 12 месеца.
Чл. 4. Библиотеката обслужва своите читатели с библиотечни документи безплатно. Със заповед на Директора на музея се определят видовете платени услуги и цените им се актуализират всяка календарна година.

Чл. 5. (1) Влизането в библиотеката и ползването на услугите става само срещу представянето на заверена читателска карта.

(2) В сградата на Регионален археологически музей Пловдив, в това число и в библиотеката, е забранено тютюнопушенето, консумирането на алкохол и внасянето на хранителни продукти.
(3) Обслужването с библиотечни документи се преустановява 15 /петнадесет/ минути преди края на работния ден.


ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  БИБЛИОТЕЧНИЯ  ФОНД

Чл. 6. Библиотеката е с ограничен достъп и при записването читателите трябва да спазват въведените условия.

(1)   Регистрирането става срещу представянето на лична карта.

(2)   Ползването на библиотечните документи се осъществява единствено в читалнята към библиотеката.

(3)   Служители на РАМ – Пловдив могат да ползват  библиотечните документи не само в библиотеката, но и в работните си кабинети, намиращи се в сградата на музея.

(4)   При напускане музея, за да получи последното си възнаграждение, служителят ще трябва да представи документ, че се е издължил на библиотеката.

(5)   Таксите и услугите НЕ се заплащат от :

- настоящи и бивши служители на музея;

- български и чуждестранни специалисти, работещи в сферата на археологията и музейната дейност;

- членове на ИКОМ срещу показване на членска карта;

- ученици от домовете за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи;

- журналисти срещу показване на журналистическа карта;

- ветерани от войната.

(6)  При промяна на данните в личната карта, читателят е длъжен да уведоми библиотеката.

(7)  Не могат да бъдат регистрирани като читатели гражданите имащи нарушения спрямо условията за ползване Библиотека „Борис Дякович”.

Чл. 7. Видовете платени услуги и таксите са определени със Заповед № 45 / 21.09.2010 г. от Директора на музея.

(1)  Абонаментна такса на година – 20.00 лв.

(2)  Абонаментна такса за студенти, ученици и инвалиди – 10 лв.

(3)  Ежедневна такса за ползване на читалня – 5.00 лв.

(4)  Ежедневна такса за студенти, ученици и инвалиди – 2.00 лв.

(5)  Краеведски и библиографски справки – 5 – 15.00 лв.

(6) Право за ползване на ръкописи, документи, снимки и ценни издания за публикуване и възпроизвеждане на периода XVII XX век :

-         За частни лица – 40.00 лв.

-         За организации и фирми – 150.00 лв.

(7) Ползване на читалнята за културни и делови срещи, презентации и конференции :

-         До 1 час – 50.00 лв.

-         До 2 часа – 100.00 лв.

-         До 4 часа – 150.00 лв.


IІI. УСЛУГИ, КОИТО ЧИТАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 8
(1) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционен начин, автоматизирано чрез електронния каталог на библиотеката или виртуално чрез ел. поща.

(2) Да ползват основния и подръчния фонд със заявка към библиотекаря:

- Старопечатни издания, редки и ценни публикации.

- Библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане.

- Справочно-библиографски и периодични издания.

- Отпечатъци и монографии.

- Фотоархив и картографски издания.

- Материали на нетрадиционни носители.

(3) Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.

(4) Да ползват читалнята за културни и делови срещи, презентации и конференции.


IV. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Чл. 9 (1) Ползването на библиотечните документи се извършва в читалнята след представянето на заверена читателска карта.
(2) Читателите имат право да ползват изложените в подръчен фонд броеве от получаваните през годината вестници и списания.
(3) Всички библиотечни документи от основния фонд се ползват в читалнята срещу попълнена заемна бележка, която остава в читателската карта при библиотекаря.
(4) Библиотекарят е длъжен да провери изправността на библиотечните документи при заемане и връщане в присъствие на читателя.
(5) Всички ползвани библиотечни документи се връщат лично на библиотекаря.
(6) Забранява се ксерокопирането на библиотечните документи.

(7) Ползваните библиотечни документи могат да се заснемат единствено с цифров фотоапарат на място, в читалнята, със съгласието на библиотекаря.

(8) Читателят има право да ползва в библиотеката собствени помощни технически средства (лаптоп, фотоапарат, записващи устройства), като предварително уведоми за това библиотекаря.

(9) Ако на читателя се налага да ползва освен библиотечни документи и собствени материали, които библиотеката не притежава, той трябва да уведоми за това библиотекаря.
(10) Забранява се изнасянето на библиотечни документи от читалнята.


V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл. 10. Според настоящия Правилник и Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:
(1). Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.
(2). Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
(3). Да не нарушават начина на подреждането на подръчния фонд, както и приетата организация на обслужване.
(4). Да не отстъпват другиму ползването на заетия библиотечен документ през време на ползването му.
(5). Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползването му.
(6). Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.
(7). Да проявяват лоялно и коректно отношение към библиотечният специалист.

(8). Читатели в нетрезво състояние, с агресивно поведение, с оръжие, с неприлично и нехигиенично облекло не се допускат да ползват библиотеката. При отказ на читателя да се съобрази с това изискване, той се извежда с помощта на охраната.
(9). При ползване на библиотеката читателят е задължен да премине в тих режим на работа на  мобилния си телефон.


VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 11. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползване, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие или трябва да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по актуализирани пазарни цени. Коефициентът за актуализация на цените се определя със заповед на Директора на музея.

Чл. 12. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност съгласно съществуващата законова уредба.

Чл. 13. За неспазване на задълженията и правилата за ползване на библиотеката, се отнема правото да я ползват за определено време или завинаги по преценка на ръководството.


VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е съобразен с нормативните документи за библиотеките в България, засягащи опазването на библиотечните фондове и обслужването на читателите.
§2. Промените в  размера на глобите, на специализираните библиотечно-информационни и др. платени услуги, се регулират периодично със заповед на Директора на музея.