Вътрешни правила - 2015

Вътрешни правила - 2015

Приложение №1
към заповед № 46 / 16.07.2015 г.
УТВЪРДИЛ:  
ДИРЕКТОР:    Доц.д-р К. Кисьов   

  

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ В РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ -

ПЛОВДИВ 

РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.Вътрешнитеправила уреждат:

(1) Условията и редаза планиране и организацията по провеждането и възлагането на общественипоръчки, както и осъществяването на контрол приизпълнението на договорите вРегионален археологически музей Пловдив (за краткост РАМ – Пловдив);

(2) Отговорностите надлъжностните лица и структурни единици в процеса на организацията приподготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на общественипоръчки;

(3) Действията иотговорности на длъжностните лица по сключване на договора за възлагане наконкретната обществена поръчка;

(4) Задълженията наслужителите, контролиращи изпълнeниетона договорите;

(5) Задълженията надлъжностните лица за завеждане, съхранение и ползване на документацията повъзлагане на обществените поръчките. 

Чл.2.   Вътрешнитеправила се прилагат при извършване на строителство, доставки на стоки,предоставяне на услуги или провеждане на конкурс за проект по реда на Закона заобществените поръчки /ЗОП/.

 

Чл.3. (1)Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задълженияпо изпълнението на дейностите, включени в тях.

(2) Вътрешнитеправила се прилагат съвместно с утвърдените Правила и процедури, определени отСистемата за финансово управление и контрол (СФУК) в РАМ – Пловдив.

 

Чл.4. При разработването наВътрешните правила са отчетени изискванията на:

– Закона за обществените поръчки (ЗОП);

– Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);

– Закона за финансовото управление и контролв публичния сектор (ЗФУКПС).


РАЗДЕЛII.

ОРГАНИ И СЛУЖИТЕЛИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ

 

Чл.5.   Директор- Възложител на обществената поръчка:

 (1) Отговаря за цялостната защита наинтересите на РАМП, упражнява правата на Възложител при провеждане на процедуриза възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

(2) Подписва решението за откриване напроцедурата и утвърждава изготвената документация и обявлението за общественатапоръчка, след тяхното съгласуване по реда, определен в настоящите вътрешниправила.

(3) Подписва заповедта за назначаванена комисия за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения.

(4) Подписва решението за удължаванесрока за подаване на предложения.

(5) Утвърждава протокола от работата накомисията, назначена за отваряне и оценка на постъпилите предложения.

(6) Подписва решението за класиране иопределяне на изпълнител/и на обществената поръчка, респективно – решението запрекратяване на процедурата.

(7) Подписвапоканите за участие.

(8) Подписва договорите за възлагане наобществената поръчка.

(9) Одобрява докладите за стартиране напроцедура, за провеждане на обществена поръчка.

 

Чл.6. Юрист:

(1) Избира се външен изпълнител, по начин,доказващ прозрачност на избора.

(2) С избрания изпълнител за конкретнатаобществена поръчка се сключва договор по извънтрудово правоотношение, в койтоса разписани произтичащите от закона негови задължения по изготвяне нанеобходимата документация за откриване и провеждане на съответната процедура.

 

Чл.7 Външни експерти/ консултанти:

(1) Привличат се при обществени поръчки, чиито предмете от компетенция, несъвместима с основните дейности на музейните експерти и придоказана необходимост от такива.

(2) С избраните експерти се сключва договор поизвънтрудово правоотношение, в който са разписани произтичащите от законанегови задължения по изготвяне на необходимата документация за откриване ипровеждане на съответната процедура.

 

Чл.8 Счетоводител:

(1) Запознава се с докладите застартиране на процедурата за обществената поръчка,

(2)Подписва заедно с директора всичкидоговори за възлагане на обществена поръчка, след произнасяне на лицето,осъществяващо предварителен контрол за законосъобразност.

Чл.9. Председателят на комисията за отваряне, оценка и класиранена постъпилите предложения:

    (1) Води заседанията и ръководи работата на комисията с огледзапазване интересите на РАМП. 

(2) Отговаря за законосъобразното и в съответствие сутвърдената документация провеждане напроцедурата.

(3) Отговаря за срочното извършване на оценката на постъпилитепредложения съгласно заповедта за назначаване на комисията.

(4) Подписва листа за оценка, заедно с още двама участници вназначената за конкретната обществена поръчка комисия.

 

Чл.10.Членовете на комисията:

            (1)Разглеждат постъпилите техническипредложения, допуснати до оценка и извършват техническа оценка съгласнометодиката за оценка на постъпилите предложения от утвърдената документация сизключение на случаите на процедурите на договаряне, в които участват впреговорите с поканените кандидати.

  (2) При процедури на договаряне разглеждат техническото/тепредложение/я на кандидата/те и договарят техническите параметри заизпълнението на обществената поръчка и сроковете за изпълнение.

            (3)  Подписватлиста за оценка.

 

Чл.11. Лицето,осъществяващо предварителен контрол за законосъобразност /финансов контрольор/:

(1)Проверява законосъобразността на решениятаза поемане на задължения и извършване на разход.

(2) Документира осъществения предварителен контрол всъответствие с утвърдените инструкции.

(3)  Приизвършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разходас поетото задължение.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл.12 Планирането на обществените поръчки се извършва едновременнос разработването на бюджетната прогноза на РАМ - Пловдив за съответнатабюджетна година.

Чл.13 Планирането се осъществява въз основа на мотивиран доклад отглавният уредник и счетоводителя на музеяотносно необходимостта от извършване на строителство, осъществяване на доставкиили предоставяне на услуги, както и на базата на отчетни данни от предходнигодини за разходвани бюджетни средства за извършени повтарящи се доставки илиуслуги.

Чл.14 (1) Информацията по чл.13 сепредставя на директора в срок до 30.10 на текущата година с цел планиране насредства в бюджета за следващата година.

(2) Иформацията почл.13 се съгласува с юрист, който дава становище относно необходимостта отстартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Чл.15 Директора на музея обосновава и съгласува стартирането напроцедурата с писмен доклад до кмета на Община Пловдив.

Чл.17. Планирането и публикуването напредварително обявление за обществена поръчка не ангажира възложителя съсзадължението да я проведе.

Чл.18. За обществени поръчки нововъзникнали през текущата финансова година и не планирани по реда на този разделсе спазват действията, описани по-надолу в настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТАНА ПОРЪЧКАТА

Чл.19. Обществена поръчка по реда наЗОП се провежда, когато стойността на предвидения разход надвишава праговетепредвидени в ЗОП.

Чл.20. Прогнозната стойност наобществена поръчка се определя към датата на решението за откриване напроцедурата за възлагане на обществена поръчка.

Чл.21. За определяне на реда завъзлагане на обществена поръчка нейната стойност се изчислява при спазванеизискванията на чл.15, ал.2 от ЗОП и се предоставя за съгласуване от юрист  за определяне на вида на съответнатапроцедура.

Чл.22. Обществена поръчка чрез публичнапокана, предвидена в глава Осма ”А” от ЗОП, се провежда, когато стойността напредвидения разход не надвишава или е равна на праговете, предвидени в чл.14,ал.4 от ЗОП.

Чл.23. Когато стойностите наобществената поръчка са под праговете, предвидени в чл.14, ал.4 от ЗОП,директорът може и да не провежда процедура, като в зависимост от вида наизпълнението може да не сключва писмен договор, като доказва разхода с първичнисчетоводни документи с изключение на изпълнението на строителство, съгласночл.14, ал.6 от ЗОП.

 

РАЗДЕЛ V.

ПОДГОТОВКАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.24. Процедуратаза възлагане на обществена поръчка по ЗОП започва смотивирандоклад от длъжностните лица по чл.13 додиректора на музея.

Чл.25. Приодобрение от страна на възложителя, се пристъпва към изготвяне надокументацията за участие в процедурата.

РАЗДЕЛ VI.

ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Чл.26.(1) Юристът, нает на гражданскидоговор изготвя документацията, необходима за стартиране и провеждане напроцедурата.

(2) Лицатапо чл.13 отговарят за предоставяне на необходимата информация на Юриста.

(3) Контрол по изпълнение на дейностите,свързани с подготовка на процедурата се осъществява от директора.

(4) Юристъти длъжностните лица по чл.13 отговарят за:

– процеса на подготовка и представяне засъгласуване по реда на настоящите правила на документацията за участие впроцедурата;

– изпращането на решението и обявлението заоткриване на процедурата до АОП след тяхното подписване;

– процеса на продаване на документация иполучаване на офертите;

– изпращането впредвидените срокове на информацията за сключен договор за общественатапоръчка;

– съдействието и контрола по изпълнение надоговора;

– изпращането на информация при приключванена договора.

 

(5) Юристът:

– следи за становището на предварителнияконтрол на АОП, при процедури на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3-9и т.12 от ЗОП;

– отговорен е за своевременното изготвяне наотговори по въпроси и разяснения, отправени от лицата, закупили документация, вусловията и по реда, предвиден в ЗОП;

– следи за настъпване на законови хипотези,при които е възможно вземане на решение за удължаване на срока за подаване наоферти, подготвя, предава за съгласуване и изпраща решението за удължаване насрока за подаване на оферти;

– задължително участва в комисията заразглеждане, оценка и класиране на офертите за определяне на изпълнител;

– подготвя и представя за съгласуване иподпис решението на възложителя за определяне на изпълнител и изпраща същото научастниците в предвидения законов срок;

– следи за сроковете за влизане в сила нарешението за определяне на изпълнител, както и за постъпили жалби против него;

– провежда процедурата по сключване надоговор след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител.

Чл. 27.(1) Юристът изготвя:

– решението за откриване на процедурата;

– обявлението за откриване на процедурата;

– пълното описание на обекта на поръчката,включително и на обособените позиции;

– образеца на оферта, както и указание заподготовка на офертата;

– техническите спецификации за изпълнениетона поръчката изготвени по чл.30-33 от ЗОП;

– показателите, относителната им тежест иметодиката за комплексната оценка на офертите, когато критерият е икономическинай-изгодната оферта;

– копие на инвестиционните проекти, когатопоръчката е за строителство;

– минималните изисквания, на които трябва даотговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато седопускат варианти на офертите;

проекто-договор за изпълнение на поръчката.

 

Чл.28. В зависимост от предмета на общественатапоръчка следва да се прецизират:

а) Решениетоза откриване на процедурата се попълва по образец утвърден от АОП, като сеизползват актуални към момента на откриването на процедурата форми, порадичестото им актуализиране.

б) Обявлениетоза възлагане на обществена поръчка се попълва по образец, утвърден от АОП, катосе използват актуални към момента на откриването на процедурата форми, порадичестото им актуализиране. В обявлението трябва да се решат и отбележат следнитесъществени за процедурата въпроси:

– да се определят и посочат обособенипозиции, ако има такива;

– да се посочи прогнозна стойност или не, взависимост от спецификата на поръчката. Ако финансовият ресурс е лимитиран,неговият размер задължително се посочва с указание, че оферти надвишаващи тазистойност, ще се отстраняват, като неотговарящи на предварително обявените впроцедурата условия;

– да се определят гаранциите за участие и заизпълнение на поръчката, като се има предвид, че гаранцията за участие винагисе определя като абсолютна сума в размер до 1 % (един процент) от стойността напоръчката без ДДС, а гаранцията за изпълнение се определя като процент отстойността на обществената поръчка и не може да е повече от 3 % (три процента)от стойността на поръчката без ДДС. При обособени позиции се определястойността на гаранцията за участие като абсолютна сума за всяка позиция.Гаранциите се представят по избор на участника, като парична сума или катобанкова гаранция;

– да се определят минимални изисквания къмучастника за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, както и заквалификация и опит по чл.51 от ЗОП, ако има такива. Те трябва да бъдатсъобразени със стойността и обекта на обществената поръчка, защото в противенслучай може да се стигне до необосновано даване на предимство или ограничаванена правата за участие на определени лица в процедурата, което е основание заатакуване на процедурата пред КЗК. Изискванията за финансово положение,квалификация и опит, не могат да бъдат като показатели, които са част от методикатаза комплексна оценка на офертите;

– в обявлението трябва да се посочат ипоказателите и относителната им тежест, когато критерият е икономическинай-изгодната оферта;

– правилно следва да бъдат пресметнатисроковете за подаване на оферти, които започват да текат от момента наизпращане на обявлението и са в зависимост от вида на процедурата по ЗОП;

– цената на документацията не може данадхвърля действителните разходи по нейното копиране.

в) Пълнотоописание на предмета на поръчката включително и обособените позиции:

– за извършване на строителство, както поЗОП за описание на дейността трябва да се използват утвърдени техническиизисквания за изпълнение на строителството. Задължително трябва да бъдат точноопределени характеристиките на работата, качество; срокове – начало и край;гаранции. Изискванията трябва да се основават на международни стандарти,национални стандарти и национални технически норми по действащите нормативнидокументи;

– при доставка за описание на предмета напоръчката могат да се използват основни характеристики на доставянотооборудване. Трябва да се направи описание на стоката и да определи всичкиусловия за доставката –маркировка, етикетировка, тестове, обучение, монтаж,техническа помощ и изисквания за определени сертификати и др. документи. Вописанието не трябва да се споменава определена търговска марка, име, дизайнили тип, произход или производител. В случай, че е неизбежно се включват думите”или еквивалентен”, което дава възможност за алтернатива в доставката;

– при услуги за описание на дейността трябвада се използва техническо задание или задание на консултант. Заданието трябвада включва, цели и задачи, данни и материали, необходими за нормалнотопротичане на работата, които ще бъдат предоставени от Възложителя, доклади идокументация, които трябва да бъдат предоставени по време или след приключванена дейността, други изисквания;

– при конкурс за проект за описание надейността трябва да се използват: техническо задание за проектиране, указанияза изпълнението на проекта, законоустановени норми и правила за изготвяне напроектните документации.

г) Образецана оферта, както и указание за подготовка на офертата – задължителен елемент отдокументацията за участие в процедурата. В образеца на оферта задължителноследва да се предвиди начин и място, на което участниците да представят катоинформация всичко, което е необходимо за извършване на оценка на офертата поизготвената методика като: срокове за изпълнение, гаранционни срокове, описаниена характеристики и всичко, което е необходимо като информация за конкретнатапроцедура. При преценка може да се изготви и образец на Ценова оферта, както ина Техническа оферта в зависимост от спецификата на поръчката.Указаниятазадължително се изготвят по начин да е недвусмислено ясно за участниците:съдържанието, начина на комплектоване и представяне на офертата.

д) Техническитеспецификации за изпълнението на поръчката – изготвят се при спазванеизискванията на ЗОП.

е) Показателите,относителната им тежест и методиката за комплексната оценка на офертите, когатокритерият е икономически най-изгодната оферта. Изготвят се по начин, отразяващспецифичните условия на конкретната обществена поръчка и кое е икономическинай-изгодно за възложителя приоритетно – цена, срок, гаранции, характеристикина продукта и др., свързани с предмета на поръчката. Определят се поцелесъобразност и относителна тежест според приоритетите. Методиката закомплексна оценка на офертата задължително трябва да съдържа точни указания заопределяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплекснатаоценка на офертата, включително и относителната тежест, която възложителят давана всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

ж) Копиена инвестиционните проекти – подготвят се и се прилагат към документациятавинаги когато поръчката е за строителство.

з) Минималнитеизисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания затяхното представяне. Подготвят се само когато е предвидено да се допускатварианти на офертите. Изискванията се определят по целесъобразност.

и) Проекто-договорза изпълнение на поръчката. Договорът задължително съдържа клауза относнопредставянето на гаранция за изпълнение на задълженията по договора (паричнасума или банкова гаранция) на стойност не повече от 3 % (три процента) без ДДС,от договорената цена по договора. В договора задължително се уреждат условиятана освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение. Документът за внесенагаранция се представя на Възложителя в деня на подписване на договора от странана Изпълнителя. Когато договорът е за периодично повтарящи се доставки и неможе към момента на неговото сключване да се определи общото количество надоставките, в него се определят само ценовите параметри на доставките иориентировъчно количество. Сумата по договора не се фиксира. Когато поестествени пазарни причини цената на доставяните продукти периодично сепроменя, в договора задължително се определя механизъм на определяеми цени,които периодично се увеличават или намаляват по инициатива на страните подоговора и в съответствие с промяната на определен в договора независимизточник.

Чл.29. Счетоводителят води регистър напроведените процедури по ЗОП и на сключените договори.

 

РАЗДЕЛ VII 


СТАРТИРАНЕИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТАИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

Чл.30.(1) Решението за откриване напроцедурата и документацията за участие се предоставя на управителя директора заутвърждаване.

(2) Подписанотоот директора Решение за откриване на процедурата се предоставя на Юриста запродължаване на процедурата.

Чл.31. (1) Юристът в нормативноопределените срокове изпраща Решението и Обявлението (поканата) за откриване напроцедурата до Агенцията по обществени поръчки.

(2) Посоченитев ал.1 документи се изпращат във вида и по реда, предвиден в Правилника заприложение на Закона за обществените поръчки.

Чл.32. Документацията се получава отучастниците в процедурата по начина и в срока, определени в Обявлението заоткриване на процедурата.

Чл.33.(1) Въпросите от участниците,закупили документация по процедурата, се изпращат на Юриста, изготвилдокументацията. Той е длъжен в срок до 2 (два) дни да изготви и предостави отговорина поставените въпроси, като изготви писмата до кандидатите и организираизпращането им.

(2) Отговоритена поставените въпроси се изпращат до всички кандидати, които са закупилидокументация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да сеотбелязва в отговора, кой е кандидатът отправил питането. Отговорите сеприлагат и към документацията, която се закупува от други кандидати.

Чл.34.(1) Приемането на офертите илизаявленията за участие се извършва в деловодството на музея.

(2) Отговорниятза входящата кореспонденция служител приема офертите от участниците впроцедурата и отбелязва в регистър постъпването им.

(3) Следизтичане на срока за подаване на оферти, регистърът и подадените  оферти се представят на Председателя накомисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците,назначена от директора на музея по реда на следващата разпоредба.

Чл.35.(1) Директорът издава писменазаповед за назначаване на комисия, която се извежда с номер от деловодството вденя на отваряне на постъпилите оферти.

(2) Юристътпри необходимост осигурява като член на комисията външен експерт от списъка почл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, имащ квалификация и опит в съответствие с предмета напоръчката

(3) Комисиятасе назначава след изтичане на срока за приемане на оферти и се обявява в деня,определен за отваряне на офертите. Съставът на комисията се определя съобразночл.34 от ЗОП.

Чл.36.(1) Комисията се събира надатата, мястото и в часа, указан в заповедта, съобразени с посочените вобявлението. Работата на комисията се ръководи от нейния председател.

(2) Предида започне своята работа, комисията подписва декларации по смисъла на чл.35,ал.3 от ЗОП.

(3) Комисиятаизготвя протокол, който съдържа нормативно регламентираните реквизити. Къмпротокола се прилагат подписаните декларации по чл.35 от ЗОП.

Чл.37.(1) На първото си заседаниекомисията отваря офертите и проверява съответствието на представените документисъс списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП.

(2) Приотварянето могат да присъстват участниците или надлежно упълномощени технипредставители.

Чл.38.(1) Комисията извършваразглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, или отстраняването нанякоя от тях или всички, при стриктно спазване на законовите изисквания,предвидени в чл.68-72 от ЗОП.

(2) Неспазванетона законовите изисквания от страна на членовете на комисията при изпълнениетона нейните задължения е основание за налагане на административнонаказателнаотговорност.

(3) Комисиятаприключва своята работа с подписването на протокола и предаването му ведно сцялата документация на директора.

Чл.39.(1) Юристът, на базаконстатациите в протокола на комисията, изготвя проект на решение по чл.73 отЗОП със съдържащите се в този член задължителни реквизити. В зависимост отконстатациите, в протокола може да се подготви и проект на решение запрекратяване на процедурата в предвидените за това случаи в ЗОП.

(2) Решениетосе подписва от директора след запознаване с документацията по съответнатапроцедура.

(3) Юристътизпраща Решението до участниците в процедурата и АОП в съответствие спредвидения в ЗОП срок и ред.

Чл.40.(1) Юристът следи сроковете заобжалване по чл.120 от ЗОП и ако в този срок постъпи една или повече жалби,уведомява директора за извършване на правни действия по процесуалнопредставителство и защита.

(2) Следприключване на всички процесуални действия по чл.120 и сл. от ЗОП, Юристътводил делата, връща преписката на директора ведно с изготвените по делотодокументи, както с постановените и влезли в сила решения на КЗК, респ. ВАС запредприемане на последващи действия.

(3) Следизтичане на сроковете за обжалване или влизане в сила на решенията на КЗК и ВАС(ако има такива) и решението на възложителя не е отменено, Юристът започвапроцедура по сключване на договор с определения за изпълнител участник.

(4) Акорешението на възложителя е отменено, директорът взема решение за подновяване напроцедурата, в съответствие с указанията посочени в съдебния акт и започваотново провеждането на процедурата по горепосочените правила и от мястото,където е указано в съдебното решение.

 


РАЗДЕЛ VIII


СКЛЮЧВАНЕНА ДОГОВОР

 

Чл.41. Директорът, след съгласуване с юриста,в тридневен срок от влизане в сила на Решението за определяне на изпълнител,отправя покана до същия за сключване на договор. В поканата се посочват сроказа явяване и необходимите документи по чл.48, ал.2 от ЗОП, които участникътследва да представи преди сключването на договора. Уведомява изпълнителя и зазадължението да внесе гаранцията за изпълнение по договора.

Чл.42. Преди договорът да бъде сключен,лицето, осъществяващо предварителен контрол за законосъобразност извършвадействията, описани в Работна инструкция „Поемане на финансов ангажимент”.

Чл.43. След полагане на подпис отизпълнителя, договорът се подписва от директора и  счетоводителя.

Чл.44. Въз основа на сключения договор,счетоводителят или друго определено от директора длъжностно лице в срокапредвиден в ППЗОП изпраща информация за сключения договор до АОП. Същитедлъжностни лица носят отговорност за спазването на срока за изпращане наинформацията за сключен договор, както и за спазването на всички срокове заизпращане на документи по процедурата, вменени като тяхно задължение.

Чл.45. Счетоводителят провеждапроцедурата по освобождаване на гаранциите за участие на класираните и отстраненитеучастници в процедурата след представяне на становище от Юриста.

Чл.46.(1) Определено от директорадлъжностно лице (деловодител/ касиер)структурира папка с документите по процедурата, в която по хронологичен редпоставя:

– решението на откриване на процедурата;

– обявлението за откриване на процедурата;

– придружителните писма до АОП, ЕК (ако иматакова);

– пълен набор от документацията за участие впроцедурата;

– регистър на участниците, подали оферти;

– въпроси и отговори по документацията, акоима такива;

– становището на предварителния контрол наАОП, при процедури на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3-9 и т.12 отЗОП;

– заповед за назначаване на комисията заразглеждане, оценка и класиране на офертите;

– декларации на членовете на комисията почл.35, ал.3 от ЗОП

– протоколи за действията на комисията,изготвени съобразно чл.72 от ЗОП;

– документи, удостоверяващи, че по подходящначин участниците са уведомени за датата, часа и мястото за отваряне иоповестяване на ценовите оферти;

–  решениеза определяне на изпълнител на обществената поръчка;

– документи, удостоверяващи, че участницитев процедурата са получили Решението за определяне на изпълнител и списък наотстранените участници с мотивите за това;

– копия на жалби, ако има такива;

– решения на съответните компетентни органиКЗК, ВАС, ако има такива, както и изготвените такива от страна на Възложителя;

– становища на Юриста за освобождаване нагаранциите за участие на класираните и отстранените участници;

– сключен договор за възлагане наобществената поръчка с приложени всички искуеми документи по чл.48, ал.2 отЗОП;

– решение за частично прекратяване (ако иматакова), информация за сключения договор до АОП, информация за изпълнен договордо АОП;

(2) Такакомплектована преписката се представя на счетоводителя за архивиране.

 

РАЗДЕЛ IX


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Чл.47.(1) Редът за възлагане чрез публичнапокана се прилага, когато стойностите на обществената поръчка попадат вграниците, определени в  чл. 14 ал. 4 от ЗОП. Възложителят може да упълномощавадлъжностни лица за организиране и провеждане на обществени поръчки чрезпублична покана, включително да сключват договорите.

(2) За подготовка иизработването на документи за възлагане на поръчките по чл.14 ал.4 възложителятопределя служител/и от неговата администрация.

 

Чл. 48.(1) Определеното по чл.47 ал.2 лицеизготвя проект на заповед, в която посочва:

1.предмета на обществената поръчка;

2.прогнозната й стойност;

3.критерий за възлагане;

4.членовете на комисията, които ще получат, разгледат иоценяват офертите, оценката и класирането на постъпилите оферти, както и срокза приключване на работата им;

(2) Заповедта по ал.1 се представя наВъзложителя.

(3) Когато възложителятне разполага с лице, притежаващо професионална компетентност, свързана спредмета на поръчката, което да бъде определено за член на комисията по ал.1т.4, той осигурява външен/и експерт/и, като възложителят уведомява лицата почл.47 ал.2 за осигурените от него външни експерти с цел посочването им впроектозаповедта по ал.1.

 

Чл.49.(2) След издаване назаповедта по предходния член от възложителя, определеното по чл.47 ал.2 лицеизготвя поканата пообразеца, утвърден от изпълнителния директор на АОП в съответствие с чл.101б отЗОП и изискванията, посочени в заповедта на възложителя, както и съответнитеприложения към поканата.

(2) Изготвените попредходната алинея документи се представят на възложителя за утвърждаване. Следутвърждаването им публичната покана се представя за деловодно извеждане.

(3) Определенотопо чл.47 ал.2 лице организира в един и същи ден публикуването на поканата наПортала за обществени поръчки и профила на купувача. В профила на купувачазаедно с поканата се публикуват и приложенията към нея. В деня на публикуванетосе изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване.

(4) Определенотопо чл.47 ал.2 лице представя в деловодството входящ регистър за вписване наофертите най-късно в работния ден, следващ деня на публикуване на поканата.

(5) Припостъпване на писмено искане за разяснения по условията на общественатапоръчка, същото се насочва незабавно към определеното лице по чл.47 ал.2, респ.лицето по чл.50, което следва да организира изготвянето разясненията попоставените въпроси и представянето им навъзложителя.

(6) Определенотопо чл.47 ал.2 лице организира публикуването на разясненията в профила накупувача. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока заполучаване на оферти, писмените разяснения по условията на обществената поръчкасе публикуват в профила на купувача най-късно на следващия ден.

 

Чл.50. Подготовкатаи изработването на документи, както и извършването на действия по чл.47 ал.2,чл.48, чл.49, чл.52 и/или чл.54, включително и други дейности по провеждане наобществената поръчка, възложителят може да възлага и на външни експерти, катообемът на документите и действията, които се възлагат, се определя с договорамежду страните и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

 

Чл.51.(1) Приприемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часътна получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

(2) Възложителят неприема за участие и връща на участниците оферти, които са представени следизтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тезиобстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.1.

 

Чл.52.(1) Комисията разглежда,оценява и класира постъпилите оферти по реда на чл.101г. от ЗОП.

(2) Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериитеза подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисиятаизисква от участниците, в чиито оферти това е установено, да представятсъответните документи в срок до 3/три/ календарни дни от получаване на исканетоза това. Когато е установена липса на документи и/илинесъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие сизискванията на възложителя, посочени в публичната покана, да заменипредставени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетворипоставените от възложителя критерии за подбор.

(3) След изтичане на срока по ал.2 комисиятапристъпва към разглеждане на допълнително представенитедокументи относно съответствието на участниците с критериите за подбор,поставени от възложителя. Комисията не допуска до оценяване и класиранеучастниците, които не отговарят на критериите за подбор.

(4) В случай, че комисията установи, чеучастникът е представил техническо предложение и/или ценово предложение, коетоне отговаря на предварително обявените условия и/или изисквания на възложителя,ал.2 не се прилага и участникът се предлага за отстраняване от участие.

(5) Комисията може да извършва действията почл.68 ал.11 от ЗОП.

(6) Комисията предлага за отстраняване участник,който:

1.не е представил някой от документите или информация,изисквани съгласно публичната покана;

2.е представил оферта, която не отговаря на отговаря напредварително обявените условия и/или изисквания на възложителя;

3.е представил оферта, която не отговаря на изискванията начл.101в ал.2 от ЗОП;

4.за когото по реда на ал.5 е установено, че е представилневярна информация за доказване на съответствието му с критерии за подбор.

(7) При извършване на работата си комисиятаприлага чл.70 от ЗОП.

(8) Решенията на комисията се вземат с мнозинствоот членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписвапротокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(9) Подписаният от членовете на комисиятапротокол се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същиден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача приусловията на чл.22б ал.3 от ЗОП.

 

 Чл.53.(1) Когатоне е подадена нито една оферта, възложителят може да възложиизпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран отнего изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност,посочена в поканата по чл. 101бал.1 от ЗОП, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложеникъм поканата.

(2) За провеждане напреговорите Възложителят може да назначи комисия, която да проведе преговори,като за целта издава заповед, с която определя членовете на комисията, които щепровеждат преговорите и лицето, с което да бъдат проведени преговорите. Припровеждане на преговорите членовете на комисията са обвързани от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б ал.1 от ЗОП, и оттехническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.Комисията съставя протокол за проведените преговори, който се подписва отчленовете на комисията и се предлага за подпис от поканеното лице. Протоколътсе представя на Възложителя.

 

Чл.54.Определенотопо чл.47 ал.2 лице представя на Възложителя за сключване писмен договор, койтовключва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.

 


РАЗДЕЛ X.

КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Чл.55.(1) Цялостният контрол поизпълнението на договорите се осъществява от директора на РАМП.

(2)       Контролътпо изпълнение на договорите от финансова гледна точка се осъществява отсчетоводителя и включва: изпълнението на клаузите на договорите, като се следиза наличието на вземания и задължения по тях, като главници, лихви, неустойки идруги финансови задължения и тежести. Контролът обхваща всички клаузи поизпълнението им като срокове, суми, количества.

(3) При констатиране на несъответствия илиформи на неизпълнение, счетоводителят незабавно уведомява писмено директора запредприемане на адекватни мерки.

 

РАЗДЕЛ ХI.

ПРОФИЛ НАКУПУВАЧА         

Чл.56. Профилът на купувачапредставлява обособена част от електронната страница на Регионаленархеологически музей – Пловдив с интернет адрес:www.archaeologicalmuseumplovdiv.org

Чл.57. Документите и информацията,които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятеленраздел в профила на купувача.

Чл.58. Публикуването на документи иинформация в профила на купувача се извършва от лица, определени от директорана РАМ – Пловдив, като съответните лица получават потребителско име, парола идостъп до информационната система/раздел от интернет страницата на Регионаленархеологически музей – Пловдив.

Чл.59. Съответните отговорни лица,посочени в настоящите правила, отговарят за своевременното публикуване надокументи относно обществени поръчки, съответно за предоставянето им запубликуване. Отговорните лица са длъжни да следят дали публикуваната информацияе достъпна, като при проблем са длъжни да докладват на директора на Регионаленархеологически музей – Пловдив.

 

РАЗДЕЛ ХII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящитеправила са приети на основание чл.8б и чл.22г от ЗОП и отменят действащите дотози момент.

§2.Правилатасе изменят и допълват със заповед на директора.

§3.Настоящите правила влизат в сила от деня наутвърждаването им със заповед на директора на РАМ - Пловдив.

§4. Контролът по спазването и изпълнението им сеупражнява от директора на РАМ – Пловдив.

 

Настоящите вътрешни правила  да се доведат до знанието на всички служителив РАМ – Пловдив.