Щанд

Годишник на Археологически музей - Пловдив, том IX/1, 2002

Юбилеен сборник, посветен на Петър Детев.

Съдържа статии от Научна конференция – 100 години Петър Детев "Праисторически култури в басейна на р. Марица и връзките им със съседните райони".

Година на издаване: 2001
Цена: 8 лв.

Език: български език, с резюмета на английски език